Πέμπτη, 29 Απριλίου 2010

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ.........

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε ( 5 ) ατόμων για κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΧΕΛΩΟΥ που εδρεύει στον Υδροηλεκτρικό Σταθμό Καστρακίου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α ), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα

ΠΙΝΑΚΑΣ Α:ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός θέσης

Υπηρεσία

Έδρα Υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια Σύμβασης

Αριθμός Ατόμων

201

Συγκρότημα Αχελώου

Υ.Η.Σ. Καστρακίου

Εργάτες

8 μήνες

2

202

Συγκρότημα Αχελώου

Υ.Η.Σ. Καστρακίου

Καθαρίστριες

8 μήνες

2

203

Συγκρότημα Αχελώου

Υ.Η.Σ.

Κρεμαστών

Καθαρίστριες

8 μήνες

1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου