Πέμπτη, 18 Μαρτίου 2010

Πάνω από 422 εκατ. € στις νομαρχίες από το ΥΠΕΣ
ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΙ ΛΕΝΕ ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ...ΓΙΑ ΕΡΓΑ

Αποφασίστηκαν με Κ.Υ.Α των υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών τα κριτήρια και η διαδικασία με την οποία θα κατανεμηθούν οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ) των νομαρχιών της χώρας για τη φετινή χρονιά. Το συνολικό ποσό για νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις αλλά και το συλλογικό τους όργανο, την ΕΝΑΕ ανέρχεται στα 422 εκατ. ευρώ, το οποίο «σπάει» σε επιμέρους λογαριασμούς. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ...
Α. Κατανέμουμε στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και την Ε.Ν.Α.Ε για το έτος 2010, από το λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων», συνολικό ποσό 422.720.000 €, ως εξής:

1) Ποσό έως 156.770.000 € κατανέμεται στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και την ΕΝΑΕ, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους. Από αυτό:

α) ποσό έως 149.638.250 € αποδίδεται, ως τακτική επιχορήγηση, σε όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα της χώρας, με βάση τα παρακάτω κριτήρια:
· το πληθυσμιακό μέγεθος κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
· το υπηρετούν προσωπικό σε αυτές καθώς και τις ανάγκες κάλυψης δαπανών στέγασης υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους
· την έκταση εκάστης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
· τον ορεινό χαρακτήρα αυτών σε συνδυασμό με τις κλιματολογικές συνθήκες
· το νησιωτικό χαρακτήρα αυτών σε σχέση με τις λειτουργικές επιπτώσεις
· τα έσοδα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από τις εισπράξεις του τέλους άδειας οχήματος και του τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος των άρθρων 26 και 27 του ν. 2873/2000 και
β) ποσό έως 3.028.970 € αποδίδεται, ως τακτική επιχορήγηση, στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Αθηνών – Πειραιώς, Ροδόπης – Έβρου και Δράμας – Καβάλας – Ξάνθης, ως ακολούθως:
- ποσό έως 1.509.587 € στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αθηνών – Πειραιώς
- ποσό έως 749.895 € στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης – Έβρου και
- ποσό έως 769.488 € στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας – Καβάλας – Ξάνθης και
γ) ποσό έως 2.194.780 € αποδίδεται ως τακτική επιχορήγηση στην Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας.

Το υπόλοιπο ποσό έως 1.908.000 €, διατίθεται σε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ως συμπληρωματική επιχορήγηση, για την κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους, καθώς και προς υλοποίηση σχετικών οριζόντιων δράσεών τους.

2) Ποσό έως 156.770.000 € κατανέμεται στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις προς κάλυψη επενδυτικών δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν στην κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση του οδικού δικτύου τους.

Από αυτό, ποσό έως 147.000.000 € αποδίδεται, ως τακτικό έσοδο, σε όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα της χώρας, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
· το πληθυσμιακό μέγεθος κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
· την πυκνότητα του πληθυσμού αυτών
· την έκταση εκάστης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
· τον αριθμό των εγκατεστημένων σε αυτές οικισμών
· τις επενδυτικές ανάγκες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων λόγω του αριθμού των επισκεπτών τους
· το μήκος και τη βατότητα του οδικού δικτύου τους
· τον ορεινό ή νησιωτικό χαρακτήρα αυτών
· το ποσοστό ανεργίας σε κάθε νομό
· τα έσοδα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων από τις εισπράξεις του τέλους άδειας οχήματος και του τέλους μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος των άρθρων 26 και 27 του ν.2873/2000
· το κατά κεφαλήν ΑΕΠ και
· τις κατά κεφαλήν ιδιωτικές αποταμιεύσεις.

Το υπόλοιπο ποσό έως 9.770.000 €, διατίθεται σε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ως συμπληρωματική επιχορήγηση, για την κάλυψη εκτάκτων επενδυτικών δαπανών τους, καθώς και προς υλοποίηση σχετικών οριζόντιων δράσεών τους.

3) Ποσό έως 109.180.000 € κατανέμεται στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις προς κάλυψη δαπανών για τη βελτίωση, συντήρηση και αποκατάσταση του οδικού δικτύου τους.

Από αυτό, ποσό έως 102.680.000 € αποδίδεται, ως τακτικό έσοδο, σε όλες τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα της χώρας, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:
· το μήκος και τη βατότητα του οδικού δικτύου τους
· τον αριθμό των ιδιωτικής χρήσης οχημάτων ανά 100 κατοίκους
· την επιβάρυνση του οδικού δικτύου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων λόγω του αριθμού των επισκεπτών τους
· το πληθυσμιακό μέγεθος κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και
· τον ορεινό ή νησιωτικό χαρακτήρα αυτών.
Το υπόλοιπο ποσό έως 6.500.000 €, διατίθεται σε Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ως συμπληρωματική επιχορήγηση καθώς και προς κάλυψη εκτάκτων ή επιτακτικών αναγκών τους για τη βελτίωση, συντήρηση και ιδίως για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου τους, λόγω φυσικών καταστροφών.
Β. Η κατανομή των εσόδων από τους ΚΑΠ στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και την ΕΝΑΕ προς κάλυψη των ανωτέρω δαπανών τους, γίνεται με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατά τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση και αναλόγως των μηνιαίων προκαταβολών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου