Κυριακή, 6 Ιουνίου 2010

ΟΑΕΔ: Πρόσληψη 150 ανέργων στην ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ


Στην πρόσληψη συνολικά 150 ανέργων, ηλικίας 18-64 ετών, στην Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) και στη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) στοχεύει νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα, θα απασχοληθούν 90 και 60 άτομα σε οργανώσεις-μέλη της ΓΣΕΒΕΕ και της ΕΣΕΕ αντίστοιχα. Οι οργανώσεις-μέλη των ΓΣΕΒΕΕ - ΕΣΕΕ, για να υπαχθούν στο πρόγραμμα, δεν πρέπει να έχουν μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας χωρίς να το αντικαταστήσουν, κατά το χρονικό διάστημα των έξι μηνών που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής τους για υπαγωγή στο πρόγραμμα και μέχρι την ένταξή τους σε αυτό (θα αποδεικνύεται από μισθολογικές καταστάσεις).
Τα άτομα που θα προσληφθούν θα πρέπει:
? Να είναι ηλικίας 18-64 ετών.
? Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου και να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ μέχρι την υπόδειξή τους από την Υπηρεσία.
? Να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου κράτους-μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
? Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης παρέμβασης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.
? Να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές της ζήτησης από τα ενταγμένα μέλη και να πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.
Προτεραιότητα θα δοθεί στους ανέργους που έχουν συμμετάσχει σε προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στους δύο φορείς.
Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται οι σύζυγοι και οι συγγενείς α' βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας των μελών του Δ.Σ. του φορέα που έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα, άτομα που κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν από την ημερομηνία υπαγωγής τους στο πρόγραμμα είχαν απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου στις παραπάνω οργανώσεις-μέλη και άτομα που τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του Ν. 2643/98 (άτομα με αναπηρίες, πολύτεκνοι κ.λπ.).
Το ποσό επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό των 36 ευρώ και η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους 36 μήνες. Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι οργανώσεις-μέλη δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό για ακόμα 12 μήνες . Οι επιχορηγούμενοι θα αμείβονται και θα ασφαλίζονται σύμφωνα με την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία και η απασχόλησή τους δεν θα είναι κατώτερη των 6,5 ωρών ημερησίως. Οι οργανώσεις-μέλη που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα για να απασχολήσουν άτομα, δεν μπορούν να επιχορηγηθούν για περισσότερες από δύο θέσεις εργασίας. Οι οργανώσεις-μέλη που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση υπαγωγής στην Υπηρεσία, το ΚΠΑ ή ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ που βρίσκεται πλησιέστερα στην περιοχή της έδρας τους επιλέγοντας από τη σχετική κατάσταση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου