Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

O Δήμαρχος  Ακτίου- Βόνιτσας κ,Σολτάτος όρισε ως Αντιδημάρχους  με θητεία από 1/1/2011 μέχρι 31/12/2012 τους εξής:

Α΄ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ, Φερεντίνος Ευθύμιος του Γεωργίου:

-Αναπληρώνει τον Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας του.

-Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.

-Διαχείριση –εποπτεία Διοικητικού προσωπικού.

-Προστασία Δημοτικής περιουσίας –Δημοτικά κτίρια.

-Εξουσιοδότηση υπογραφής χρηματικών ενταλμάτων μισθοδοσίας.

-Θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης-διαφάνειας.

-Δημοσιοποίηση-εποπτεία επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου.

-Πολιτιστικές εκδηλώσεις-φιλοξενίες.

-Θέματα παιδείας και τουριστικής προβολής.

-Δράσεις για μέριμνα και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

-Μέλος της εκτελεστικής επιτροπής.

Επίσης τον εξουσιοδοτούμε για την υπογραφή εγγράφων της αρμοδιότητας του.
Β΄ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ, Κομποτιάτης Παναγιώτης του Σωτηρίου:

-Πρόεδρος της επιτροπής ποιότητας ζωής .

-Θέματα προγραμματισμού και ανάπτυξης

-Υπεύθυνος τεχνικών Υπηρεσιών και μελετών.

-Θέματα σχολικής στέγης .

-Κτηματογραφικές εφαρμογές-πολεοδόμηση.

-Θέματα κοινοχρήστων χώρων –κυκλοφοριακό, θέματα στάθμευσης.

-Θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

-Έκδοση και υπογραφή αδειών Λειτουργίας Καταστημάτων.

-Μέλος της εκτελεστικής επιτροπής.

Επίσης τον εξουσιοδοτούμε για την υπογραφή εγγράφων της αρμοδιότητας του.

Γ΄ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ, Τζαβαλάς Δημήτριος του Βασιλείου:

-Χορήγηση αδειών και Τέλεση Πολιτικών γάμων.

-Υπηρεσία Ύδρευσης και Αποχέτευσης-Διαχείριση προσωπικού.

-Υπηρεσία ηλεκτροφωτισμού.

-Θέματα Πολιτικής προστασίας –Θέματα αγροτικής ανάπτυξης.

–Μηχανολογικός εξοπλισμός υπηρεσιών του.

-Θέματα λαϊκών αγορών-δημοτικών σφαγείων.

-Οργάνωση και λειτουργία προμηθειών και αποθήκης του Δήμου.

-Θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

-Μέλος της εκτελεστικής επιτροπής.
Επίσης τον εξουσιοδοτούμε για την υπογραφή εγγράφων της αρμοδιότητας του.
Δ΄ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ, Γούδας Μιχαήλ του Νικολάου:
-Υπηρεσία καθαριότητας και πρασίνου-Διαχείριση προσωπικού
-Επίβλεψη και λειτουργία ΧΑΔΑ.
-Διαχείριση στερεών αποβλήτων –Ανακύκλωση.
-Εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων καθαριότητας.
-Συντήρηση και λειτουργία δημοτικών κοιμητηρίων.
-Συντήρηση και λειτουργία παιδικών χαρών-αθλοπαιδιών.
-Θέματα αθλητισμού και αθλητικών εγκαταστάσεων.
-Θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
- Μηχανολογικός εξοπλισμός υπηρεσιών του.
-Μέλος της εκτελεστικής επιτροπής.
Επίσης τον εξουσιοδοτούμε για την υπογραφή εγγράφων της αρμοδιότητας του.
Σημειώνεται ότι:
Οι παραπάνω Αντιδήμαρχοι οφείλουν να εκπληρώνουν ευσυνείδητα τις υποχρεώσεις τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους με γνώμονα την εξυπηρέτηση του Δημοτικού και Δημοσίου συμφέροντος.
Να σέβονται και να διασφαλίζουν τα συμφέροντα των πολιτών και να μεριμνούν για την καθολική εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους προς τον Δήμο χωρίς διακρίσεις σε βάρος οποιουδήποτε προσώπου ή του κοινού συμφέροντος.
Να δηλώνουν κάθε προσωπικό συμφέρον (ιδιοκτησιακό ή οικογενειακό) που έχει σχέση με θέματα του Δήμου.
Να ενθαρρύνουν και να προωθούν κάθε μέτρο που προάγει την διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς στα πλαίσια άσκησης των καθηκόντων τους και λειτουργίας του Δήμου.
Η ανάκληση Αντιδημάρχου πριν τη λήξη της θητείας του είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Δημάρχου.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Β΄ Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες του ασκεί ο Α΄ Αντιδήμαρχος και αντιστρόφως.
Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γ΄ Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Δ΄ Αντιδήμαρχος και αντιστρόφως.
Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ασκεί ο Αντιδήμαρχος, που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου