Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

Πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης στο Ν.Αιτωλοακαρνανίας

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και

να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, νομίμως επικυρωμένα, είτε
αυτ οπροσώ πω ς, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η
εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε
ταχυδρομικά (σε περίπτ ω ση τ αχυδρομικής υποβολής οι αιτήσεις με τ α
συνημμένα δικαιολογ ητ ικά θα πρέπει να έχουν πρω τ οκολληθεί στην
Υπηρεσία έω ς τ ην ημερομηνία λήξης υποβολής τ ω ν αιτ ήσεω ν), στα γραφεία της
υπηρεσίας στην διεύθυνση: Αρχοντικό Τζαβέλα Κάστρο Ναυπάκτου Τ.Κ. 30300
υπόψ ιν κ. Όλγ ας Μαλλά (τ ηλ. επικοινω νίας: 2634027240) εντός προθεσμίας
πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο
διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr)
ΑΔΑ: 4ΑΘΘΓ-ΤΦ
και του ΥΠ.ΠΟ.Τ. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον
πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από23-05-2011έω ς 27-05-2011)
http://et.diavgeia.gov.gr/f/all/ada/4%CE%91%CE%98%CE%98%CE%93-%CE%A4%CE%A6Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου