Δευτέρα, 11 Απριλίου 2011

Ενημερωτική Ημερίδα για την Υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού JESSICA στην Ελλάδα

Το Ταμείο Χαρτοφυλακίου JESSICA Ελλάδας, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας , διοργανώνει ενημερωτικές ημερίδες για την πρωτοβουλία ‘JESSICA’ (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas - Κοινή ευρωπαϊκή υποστήριξη για βιώσιμες επενδύσεις σε αστικές περιοχές), σε πέντε μεγάλες πόλεις της Ελλάδας: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα και Ηράκλειο.

Η ημερίδα στην Πάτρα απευθύνεται στις Περιφέρειες Δυτικής Ο χρηματοδοτικός μηχανισμός JESSICA είναι πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αφορά την αξιοποίηση των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων, με σκοπό την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την ενίσχυση της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές. Αντικείμενο της πρωτοβουλίας είναι η πραγματοποίηση επενδύσεων, υπό μορφή επιστρεπτέων χρηματοδοτήσεων, σε έργα που εντάσσονται στο πλαίσιο ολοκληρωμένων σχεδίων για την προαγωγή βιώσιμης αστικής ανάπτυξης.
Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων και θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Απριλίου, από 09.00 έως 13.00, στο Porto Rio Hotel & Casino.
Στόχος των ημερίδων είναι να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους σε σχέση με τα δομικά χαρακτηριστικά του μηχανισμού, τον προγραμματισμό δράσης του Ταμείου Χαρτοφυλακίου, τις απαραίτητες ενέργειες προετοιμασίας των δυνητικών δικαιούχων καθώς επίσης να αποτελέσουν forum προώθησης συνεργασιών από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.


Τα θέματα που παρουσιάζονται είναι τα ακόλουθα:


• Ο χρηματοδοτικός μηχανισμός JESSICA: Νέος τρόπος αξιοποίησης των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων για την προώθηση βιώσιμων επενδύσεων και την προαγωγή της ανάπτυξης στις αστικές περιοχές


• Η λειτουργία του χρηματοδοτικού μηχανισμού JESSICA και η υλοποίησή του στην Ελλάδα


• Η αξιοποίηση του χρηματοδοτικού μηχανισμού JESSICA στις Περιφέρειες


• Παραδείγματα - Εφαρμογές σε άλλες χώρες


Περισσότερες πληροφορίες: www.jessicafund.gr, www.eib.org/jessica

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου