Κυριακή, 10 Απριλίου 2011

H «ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ»

ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΡΜΟΥ
Σήμερα, τέσσερα (4) χρόνια, μετά το σεισμό της 10ης Απριλί-ου του 2007, οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου Θέρμου παραμένουν στις λυόμενες αίθουσες σε αντιπαιδαγωγικές και ανθυγιεινές συνθήκες, χωρίς να είναι ορατή η ανακατασκευή του παλιού σχολείου και η δημιουργία νέου σχολείου για το Λύ-κειο.

Οι προεκλογικές υποσχέσεις του Δημάρχου ότι «έχω τον Αντιπεριφερειάρχη, έχω τον Περιφερειάρχη, έχω την κυ-βέρνηση
και μπορώ να λύνω τα προβλήματα»,όπως και οι δεσμεύσεις, κατά την ημέρα έναρξης του σχολικού έτους, μπρο-στά στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς ότι στα τέλη Ιανουαρίου, αρχές Φεβρουαρίου δημοπρατείται η επι-σκευή του παλιού σχολείου, με το ποσό των 2.400.000 ευρώ και μέχρι το τέλος του έτους, θα δημοπρατηθεί και η κα-τασκευή νέου κτηρίου για το Λύκειο, στο χώρο του οικοπέ-δου, αποδεικνύονται για μια ακόμα φορά φούσκες. Είχαν ως βασικό στόχο την υφαρπαγή της ψήφου των πολιτών, αφού ούτε το παλιό σχολείο δημοπρατήθηκε και το παραπάνω ποσό είναι μόνο στα χαρτιά, ενώ, δεν έχει ακόμη δρομολογηθεί ούτε καν η μελέτη για το νέο κτήριο του Λυκείου.


Φαίνεται, λοιπόν, ξεκάθαρα ότι η Δημοτική Αρχή του Θέρ-μου δεν έκανε τίποτα ουσιαστικό για την επίλυση ενός τόσο σοβαρού προβλήματος . Χρειάζεται, συνεπώς, η κινητο-ποίηση όλων των φορέων και των πολιτών του Θέρμου και της ευρύτερης περιοχής για τη λύση του προβλήματος και τον τερ-ματισμό της ομηρίας των μαθητών στα λυόμενα.


Θέρμο 10-4-2011


Γραφείο Τύπου «ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ»Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου