Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2011

Ένωση αστυνομικών υπαλλήλων Αιτ/νίας

Το  σχέδιο Νόμου που εισάγεται είναι προς τη σωστή κατεύθυνση διότι ικανοποιούνται κάποια από τα πάγια αιτήματα του συνδικαλιστικού κινήματος και αίρονται υφιστάμενες αδικίες που αφορούν όλο το Αστυνομικό προσωπικό.   
Πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη που κατατέθηκε προς συζήτηση στη Διαρκή Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης με θέμα:

«Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις».
Το σχέδιο Νόμου που εισάγεται είναι προς τη σωστή κατεύθυνση διότι ικανοποιούνται κάποια από τα πάγια αιτήματα του συνδικαλιστικού κινήματος και αίρονται υφιστάμενες αδικίες που
αφορούν όλο το Αστυνομικό προσωπικό.
Οι διατάξεις του νομοσχεδίου χρήζουν όμως περαιτέρω βελτιώσεων και για το λόγο αυτό το Δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό μας όργανο (Π.Ο.ΑΣ.Υ.) αλλά και η Ένωσή μας, ευελπιστούμε ότι θα τους δοθεί η δυνατότητα να τοποθετηθούν κατά τη διάρκεια τις επεξεργασίας τους.


Για όλα τα θέματα αυτά η Ομοσπονδία (Π.Ο.ΑΣ.Υ ) αλλά και η Ένωσή μας έχει κωδικοποιήσει και ανακοινώσει συνολικά για το συνδικαλιστικό κίνημα τις απόψεις – θέσεις μας .


ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΙΝΑΙ :


1. Ικανοποιείται ένα πάγιο και διαρκές αίτημα του συνδικαλιστικού κινήματος για την αναπλήρωση της απώλειας εισοδήματος των παθόντων κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας (από 100 € στα 300 €) ανά μήνα .


2. Καταργείται ο όρος «ισομερώς» και έτσι οι μεταθέσεις του αστυνομικού προσωπικού θα πραγματοποιούνται αντικειμενικά και σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2003.


3. Αντιμετωπίζονται τα σοβαρά προβλήματα που αφορούν μεταθέσεις – συνυπηρετήσεις για όλο το αστυνομικό προσωπικό και ειδικά για τους ειδικούς φρουρούς και τους συνοριακούς φύλακες .


4. Τροποποιούνται διατάξεις του Ν. 3169/2003 (Α΄- 189) για την επανεξέταση της διαδικασίας ελέγχου όσων αστυνομικών κρίνονται ακατάλληλοι να οπλοφορούν πράγμα που έχει εγκαίρως επισημάνει η Ομοσπονδία ( Π.Ο.ΑΣ.Υ.) αλλά και τα πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα.


5. Η συγκρότηση αυτοτελούς υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων καθώς και η διάθεση σε σύντομο χρονικό διάστημα των κατασχεμένων οχημάτων και άλλων μέσων στις Αστυνομικές υπηρεσίες θα βοηθήσει στην ανάπτυξη και στον εκσυγχρονισμό του Σώματος και κατά την εκτίμησή μας, θα ενισχύσει όλες τις υπηρεσίες σε μέσα και υλικά που είναι αναγκαία και απαραίτητα στην ποιοτική αναβάθμιση της αστυνόμευσης .


ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΙΝΑΙ:


1. Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 18 του σχεδίου νόμου που τροποποιεί την παράγραφο 14 του άρθρου 30α του Ν. 1264/82, οι συνοριοφύλακες και ειδικοί φρουροί που εντάχθηκαν στο αστυνομικό προσωπικό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 Ν. 3686/2008 ορίζεται να επιτρέπεται να μετέχουν είτε στις πρωτοβάθμιες ενώσεις συνοριακών φυλάκων ή ειδικών φρουρών είτε στις οικείες ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων.


Άποψή της ένωσής μας είναι ότι, οι πρώην συνοριοφύλακες και ειδικοί φρουροί θα πρέπει να μετέχουν μόνο στις οικείες πρωτοβάθμιες ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων και όχι στις πρωτοβάθμιες οργανώσεις συνοριακών φυλάκων ή ειδικών φρουρών διότι έχασαν την ιδιότητα του συνοριοφύλακα ή του ειδικού φρουρού και απέκτησαν την ιδιότητα του αστυνομικού υπαλλήλου. Διαφορετικά θα μπορούσε να υποθέσει κανείς και εύλογα να αξιώσει και οι αστυνομικοί υπάλληλοι να μετέχουν στις πρωτοβάθμιες ενώσεις των συνοριοφυλάκων ή ειδικών φρουρών και έτσι η ζητούμενη ομογενοποίηση του αστυνομικού προσωπικού να μην επιτυγχάνεται ποτέ.


2. Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 18 του σχεδίου νόμου που τροποποιεί την περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 30α του Ν. 1264/82, ορίζεται ότι σε κάθε Αστυνομική Διεύθυνση ή Διεύθυνση Αστυνομίας δύναται να δημιουργείται μία ΄Ενωση αστυνομικών υπαλλήλων μέχρι και το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου.


Αν και εμείς όπως και η Π.Ο.ΑΣ.Υ., τασσόμαστε υπέρ της μεγαλύτερης δυνατής αντιπροσωπευτικής εκπροσώπησης, ώστε να αντιμετωπιστούν φαινόμενα απαξίωσης του συνδικαλισμού και αποδυνάμωσης του παρεμβατικού του ρόλου, η διάταξη αυτή έχουμε την άποψη ότι θα πρέπει να διατυπωθεί ορθότερα προκειμένου να δύναται να δημιουργείται μια πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Χώρας σε αντιστοιχία τόσο προηγούμενης απόφασης Πανελλαδικών Συνεδρίων (Π.Ο.ΑΣ.Υ.).


3. Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 18 του σχεδίου νόμου που τροποποιεί την παράγραφο 5 του άρθρου 30α του Ν. 1264/82, όπου ορίζεται ότι, «Σε περίπτωση μετάθεσης σε άλλη Αστυνομική Διεύθυνση ή Διεύθυνση Αστυνομίας ή σε άλλη περιφέρεια, ο αστυνομικός διαγράφεται υποχρεωτικά από τη συνδικαλιστική οργάνωση , της οποία ήταν μέλος ……»


Άποψη μας είναι ότι θα πρέπει η διάταξη αυτή να διατυπωθεί ορθότερα και να προστεθεί η φράση «Εξαιρούνται από την ρύθμιση αυτή όσοι μετατίθενται για εκπαίδευση ή μετεκπαίδευση», διότι με την υπάρχουσα ρύθμιση αστυνομικοί που θα μετατίθενται για εκπαίδευση π.χ. τεσσάρων (4) μηνών στο Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.) θα διαγράφονται και μετά από την εκπαίδευσή τους θα πρέπει να γράφονται ξανά, χάνοντας όμως αν είναι συνδικαλιστές την ιδιότητα αυτή ή αντίστροφα θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι οι συνδικαλιστές δεν θα δικαιούνται να ασκήσουν το δικαίωμα της εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσής τους όσο διαρκεί η συνδικαλιστική ιδιότητά τους. Άρα ο συνδικαλισμός θα είναι εμπόδιο στην εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των αστυνομικών.


Σε κάθε άλλη περίπτωση προτείνουμε την κατάργηση της διάταξης της παρ.1 εδάφιο ζ του αρθ. 17 του Π.Δ. 100/2003 που ορίζει ότι μετατίθενται έκτακτα οι αστυνομικοί που εισάγονται προς φοίτηση στο Τ.Ε.Μ.Α. και την τροποποίηση του άρθρου 19 του ίδιου Π.Δ. με την πρόσθεση νέας διάταξης όπου θα ορίζεται ότι οι αστυνομικοί που εισάγονται προς φοίτηση στο Τ.Ε.Μ.Α. θα αποσπώνται και για όσο χρόνο διαρκεί η εκπαίδευση τους (4 μήνες).


Επίσης προτείνουμε οι αποσπασμένοι αστυνομικοί για λόγους φοίτησης σε Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. καθώς επίσης και όσοι αποσπούνται για την άσκηση των καθηκόντων τους στην τοπική αυτοδιοίκηση να μπορούν με αίτηση τους να συμμετέχουν – εγγράφουν στην αντίστοιχη ένωση αστυνομικών υπάλληλων που αποσπούνται.


4. Τέλος επισημαίνουμε την αναγκαιότητα για ίδρυση Πανεπιστημίου Σωμάτων Ασφαλείας, διατάξεις που απουσιάζουν από το παρόν σχέδιο νόμου και ελπίζουμε ότι τα θέματα της εκπαίδευσης σύντομα θα αντιμετωπιστούν συνολικά με άλλο νομοθέτημα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου